Welkom bij de Protestantse Gemeente Dronten

 

DIRECT MEELUISTEREN MET DE ARK        /       DIRECT MEELUISTEREN MET OPEN HOF


Kerkdiensten: Elke zondagochtend om 9:30 / 10:00 uur (zomertijd / wintertijd), en zondagavond om 19:00 uur. Kijk HIER voor meest actuele details over de tijd, plaats en inhoud van de diensten.

Kerkdienst gemist.

Visie van onze gemeente.

‘Gods liefde is onvoorwaardelijk. Daarom benaderen wij mensen vanuit bewogenheid, maar zonder dwang. Wij stellen geen eisen aan mensen die zich aansluiten bij onze gemeente, maar nodigen ieder uit actief mee te doen in de gemeente, omdat dat helpt dicht bij Gods liefde te leven. Daarbij gaan we uit van ieders gave. Niet wat moet, maar wat ieder kan, is van belang. Open, bezield en ongedwongen, zo staan wij in het geloof’.

Nieuwsbericht over toekomst Open Hof en De Ark

 
De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Dronten heeft op 13 juni 2019 besloten om haar zondagse en andere kerkelijke activiteiten te concentreren in De Ark. Vanwege de nodige aanpassingen aan het gebouw zal dit vanaf september 2021 ingaan. De Protestantse Gemeente Dronten gebruikt op dit moment voor haar activiteiten twee kerkgebouwen: Open Hof en De Ark.
De afgelopen jaren heeft de kerkenraad intensief nagedacht over de toekomst van beide gebouwen De vragen ‘Wat hebben we als plaatselijke Protestantse Gemeente de komende jaren nodig?’ en ‘Aan welke eisen moet een kerkgebouw voldoen?’ waren daarbij leidend. Harry Vahl, voorzitter van de kerkenraad: “Na een inspiratieweekend met onze kerkenraad - vorig jaar zomer - is de gebouwenkeuze in een stroomversnelling gekomen”. Vervolgens hebben we hier uitvoerig met de kerkleden over gesproken.”
 
Klankbordgroep
Om de keuze voor het juiste gebouw zorgvuldig te kunnen maken is gebruik gemaakt van de expertise van een in kerkinrichting gespecialiseerd adviesbureau. Dit bureau heeft samen met een eigen klankbordgroep uit de gemeente voor beide gebouwen een ontwerp gemaakt. Ton Kempenaar, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters: “Uit de analyse van het adviesbureau blijkt duidelijk dat in onze beide gebouwen met het oog op de toekomst aanpassingen nodig zouden zijn“. Daarna is de gebouwenkeuze verder uitgewerkt, samen met de eerder genoemde klankbordgroep. Op 12 juni is tijdens een extra gemeenteavond het voorstel van de kerkenraad met de kerkleden besproken.
 
Behoud Open Hof
De wens van de protestantse gemeente is om beide gebouwen te behouden voor Dronten. De Ark is als kerkgebouw van grote waarde voor de Protestantse Gemeente Dronten, en financieel het meest aantrekkelijk. Open Hof zal de komende jaren beschikbaar blijven als vergader- en zalencentrum. Daarnaast blijft het beschikbaar voor andere gebruikers, zoals het Hospice. Verder zal de gemeente Dronten vanwege de verbouwing van het gemeentehuis de komende tijd gebruik maken van een deel van de vergaderruimtes van Open Hof.

Beroep is aangenomen! & Terugblik gemeenteavond 10 april j.l.

De kerkenraad is zeer verheugd en dankbaar u en jullie te kunnen meedelen dat ds. Karolien Zwerver uit Raalte het beroep heeft aanvaard dat door ons als Protestantse Gemeente Dronten op haar is uitgebracht. Ds. Zwerver en haar gezin zullen in de komende zomer naar Dronten verhuizen. Het is de verwachting dat de bevestiging begin september zal plaatsvinden.

Groene Kerk

De Protestantse Gemeente te Dronten heeft zich aangesloten bij de Groene Kerken actie, hiermee willen Kerkinactie en Tear stimuleren dat kerken duurzamer en groener worden en dat die kerken – van beginner tot duurzame
expert – elkaar kunnen vinden en inspireren.
De actie richt zich op alle kerk- en geloofsgemeenschappen die actief aan de slag willen gaan met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap. De actie is geen keurmerk, maar een verbinding om elk jaar een stap te zetten om groener te worden. Hierbij worden verschillende invalshoeken gekozen: geloof en inspiratie, schepping en natuur, energie en klimaat, bewust inkopen doen en verantwoord omgaan met geld.

Kijk HIER voor meer informatie.