ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking)

Ieder mens heeft recht op respect en een menswaardig bestaan, ongeacht geloof, politieke overtuiging, ras, sekse of nationaliteit. Daar willen we als kerk in Dronten aan werken, vanuit onze christelijke identiteit. In navolging van Jezus Christus, die oproept tot getuigenis, naastenliefde, dienstbaarheid en het bevorderen van gerechtigheid.

We richten ons namens onze gemeente op drie projecten die dit werk vertegenwoordigen en waar we een relatie mee hebben:

  • Kinderen in de knel, Colombia
  • Werelddiaconaat, Ghana
  • Zending, Bangladesh

We werken samen met Kerkinactie, de landelijke organisatie die de kerken helpt bij hun activiteiten. We steunen Kerkinactie  door onder andere informatie te geven over de activiteiten van Kerkinactie en de achtergronden ervan. Zie ook www.kerkinactie.nl.

Activiteiten
Met onze activiteiten richten we ons op twee doelen:

  • bewustwording creëren rond de ZWO-thema ‘s 
  • werven van geld ter ondersteuning van de projecten.

Contact
Wim Ridder, voorzitter; tel 382 906; E: wimridder@live.nl
Anouck Ebbens, penningmeester; tel 310 199; E: chrisanouck@solcon.nl

Financiële ondersteuning projecten
Diaconie Protestantse Gemeente Dronten inzake Zending en Werelddiaconaat 
NL09 RABO 0348 1014 65 onder vermelding van "Financiële actie ZWO"